شرکت سما رایان افتخار داشته تا تجهیز بیش از ۵۰۰۰ دفترخانه اسناد رسمی را به دستگاه اثر انگشت فوترونیک انجام دهد. این امر در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رخ داده است.